skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Anja xóa Chủ đề: Sos1 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
SOS1 and Ras regulate epithelial tight junction formation in the human airway through EMP1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS1 and Ras regulate epithelial tight junction formation in the human airway through EMP1

Durgan, J. ; Tao, G. ; Walters, M. S. ; Florey, O. ; Schmidt, A. ; Arbelaez, V. ; Rosen, N. ; Crystal, R. G. ; Hall, A.

EMBO reports, 01/05/2015, Vol.16(1), pp.87-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-221X ; E-ISSN: 1469-3178 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15252/embr.201439218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Walters, M.S.
  2. Tao, G.
  3. Schmidt, Anja
  4. Rosen, Neal
  5. Walters, Matthew S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...