skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lamb, Dane xóa Chủ đề: Sorption xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using soil properties to predict in vivo bioavailability of lead in soils

Wijayawardena, M.A. Ayanka ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu ; Lamb, Dane ; Thavamani, Palanisami ; Kuchel, Tim

Chemosphere, November 2015, Vol.138, pp.422-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.06.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of acidic and neutral biochars on properties and cadmium retention of soils

Qi, Fangjie ; Dong, Zhaomin ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Ok, Yong Sik ; Liu, Cuixia ; Khan, Naser ; Johir, M.A.H ; Semple, Kirk T

Chemosphere, August 2017, Vol.180, pp.564-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal stability of biochar and its effects on cadmium sorption capacity

Qi, Fangjie ; Yan, Yubo ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Liu, Yanju ; Ok, Yong Sik ; Donne, Scott W ; Semple, Kirk T

Bioresource Technology, December 2017, Vol.246, pp.48-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.07.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils

Lamb, Dane T. ; Kader, Mohammed ; Ming, Hui ; Wang, Liang ; Abbasi, Sedigheh ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(8), pp.1563-1574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1712-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of relative bioaccessibility leaching procedure for an assessment of lead bioavailability in mixed metal contaminated soils

Wijayawardena, M.A. Ayanka ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu ; Lamb, Dane ; Thavamani, Palanisami ; Kuchel, Tim

Environmental Technology & Innovation, April 2017, Vol.7, pp.229-238

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2017.02.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lamb, Dane
  2. Naidu, R
  3. Naidu, Ravi
  4. Lamb, D
  5. Megharaj, Mallavarapu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...