skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Chủ đề: Solid Phases xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and thermal stability of (NbTiAlSiZr)Nx high-entropy ceramic films at high temperatures

Qiu-Wei, Xing ; Song-Qin, Xia ; Xue-Hui, Yan ; Zhang, Yong

Journal of Materials Research, Oct 2018, Vol.33(19), pp.3347-3354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yan, Xh
  2. Song-Qin, Xia
  3. Yan, Xue-Hui
  4. Xing, Qw
  5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...