skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Chủ đề: Soils xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of Heavy Metals in Suburban Horticultural Soils and Their Uptake by Artemisia selengensis

Cui, Xu ; Sun, Xulei ; Hu, Pengjie ; Yuan, Cheng ; Luo, Yongming ; Wu, Longhua ; Christie, Peter

Pedosphere, December 2015, Vol.25(6), pp.878-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)30068-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and Seasonal Variations of Heavy Metals in Wetland Soils of the Tidal Flats in the Yangtze Estuary, China: Environmental Implications

Hu, Xue-Feng ; Du, Yan ; Feng, Jian-Wei ; Fang, Sheng-Qiong ; GAO, Xiao-Jiang ; Xu, Shi-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.511-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60044-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land Use Effects on the Distribution and Speciation of Heavy Metals and Arsenic in Coastal Soils on Chongming Island in the Yangtze River Estuary, China

Zheng, Rong ; Zhao, Jiale ; Zhou, Xiu ; MA, Chao ; Wang, Li ; GAO, Xiaojiang

Pedosphere, February 2016, Vol.26(1), pp.74-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)60024-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of metals by sorghum plants from contaminated land

Zhuang, Ping ; Shu, Wensheng ; LI, Zhian ; Liao, Bin ; LI, Jintian ; Shao, Jingsong

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(10), pp.1432-1437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62436-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified accumulation of selected heavy metals in Bt transgenic rice

Wang, Haiyan ; Huang, Jianzhong ; Ye, Qingfu ; Wu, Dianxing ; Chen, Ziyuan

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(11), pp.1607-1612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62462-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemodynamics of heavy metals in long-term contaminated soils: Metal speciation in soil solution

Kwon-Rae, Kim ; Owens, Gary

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(11), pp.1532-1540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62451-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Competitive Adsorption Isothermal Model of Heavy Metals in Soils 1 1 Project supported by the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University of China (No.IRT0749)

Xue, Wen-Bo ; Yi, Ai-Hua ; Zhang, Zeng-Qiang ; Tang, Ci-Lai ; Zhang, Xing-Chang ; GAO, Jin-Ming

Pedosphere, 2009, Vol.19(2), pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(09)60115-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and Migration of Heavy Metals in Undisturbed Forest Soils: A High Resolution Sampling Method 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 40625001), the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences (No. KZCX2-YW-409), and the Jiangsu Provincial Natural Science Foundation of China (No. BK2004167)

Ruan, Xin-Ling ; Zhang, Gan-Lin ; Ni, Liu-Jian ; He, Yue

Pedosphere, 2008, Vol.18(3), pp.386-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(08)60029-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing spatial distribution and sources of heavy metals in the soils from mining-smelting activities in Shuikoushan, Hunan Province, China

Wei, Chaoyang ; Wang, Cheng ; Yang, Linsheng

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(9), pp.1230-1236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62409-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Patterns of Soil Heavy Metals in Urban-Rural Transition Zone of Beijing 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 40401025 and 49871005) and the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (No. IRT0412)

Hu, Ke-Lin ; Zhang, Feng-Rong ; LI, Hong ; Huang, Feng ; LI, Bao-Guo

Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60104-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculating Pollution Indices by Heavy Metals in Ecological Geochemistry Assessment and a Case Study in Parks of Beijing

Qingjie, Gong ; Jun, Deng ; Yunchuan, Xiang ; Qingfei, Wang ; Liqiang, Yang

Journal of China University of Geosciences, 2008, Vol.19(3), pp.230-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0705 ; DOI: 10.1016/S1002-0705(08)60042-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China 1 1 Project supported by the RURBIFARM (Sustainable Farming at the Rural-Urban Interface) project of the European Union (No. ICA4-CT-2002-10021), the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences (No. KZCX3-SW-427), and the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB410810)

Zhao, Yan-Feng ; Shi, Xue-Zheng ; Huang, Biao ; Yu, Dong-Sheng ; Wang, Hong-Jie ; Sun, Wei-Xia ; Öboern, I ; Blombäck, K

Pedosphere, 2007, Vol.17(1), pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(07)60006-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions Between Arbuscular Mycorrhizae and Plants in Phytoremediation of Metal-Contaminated Soils: A Review

Leung, Ho-Man ; Wang, Zhen-Wen ; Ye, Zhi-Hong ; Yung, Kin-Lam ; Peng, Xiao-Ling ; Cheung, Kwai-Chung

Pedosphere, October 2013, Vol.23(5), pp.549-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60049-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technosols Made of Wastes to Improve Physico-Chemical Characteristics of a Copper Mine Soil

Asensio, V ; Vega, F.A ; Andrade, M.L ; Covelo, E.F

Pedosphere, February 2013, Vol.23(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(12)60074-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China

Zhang, Honggang ; Cui, Baoshan ; Zhang, Kejiang

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.1937-1946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60644-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geostatistical Assessment of Pb, Zn and Cd Contamination in Near-Surface Soils of the Urban-Mining Transitional Region of Isfahan, Iran

Dayani, M ; Mohammadi, J

Pedosphere, 2010, Vol.20(5), pp.568-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(10)60046-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fuzzy-based Methodology for an Aggregative Environmental Risk Assessment of Restored Soil

Wang, Shi-Zhong ; Zhao, Zhi-Hao ; Xia, Bing ; Qiu, Hao ; Morel, J.L ; Qiu, Rong-Liang

Pedosphere, April 2014, Vol.24(2), pp.220-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(14)60008-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of Extractable Cd, Pb and Zn in Contaminated Woody Habitat Soils Using a Change Point Detection Method

Waterlot, Christophe ; Pruvot, Christelle ; Bidar, Géraldine ; Fritsch, Clémentine ; De Vaufleury, Annette ; Scheifler, Renaud ; Douay, Francis

Pedosphere, June 2016, Vol.26(3), pp.282-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)60043-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (34)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (7)
 2. 2008đến2009  (13)
 3. 2010đến2011  (5)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. 杜榮民
 3. Wang, Li
 4. Xu, Shi-Yuan
 5. Wang, Mingkuang

theo chủ đề:

 1. Heavy Metals
 2. Zinc
 3. Metals
 4. Copper
 5. Lead

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...