skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Pedologie xóa Chủ đề: Soil Profiles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A procedure for the statistical characterization of the units of the Belgian soil map

Orshoven , J. Van ; Feyen , J. ; Maes , J. ; Vereecken , H.

Pedologie, 1991, Vol.(3), pp.193-213

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of profile available water capacity. A model for estimating profile available water capacities for wheat on soils under irrigation, using simple physical and chemical soil properties. Pt. 3.

Boedt L. ; Verheye W. ; Universitaire Instelling Antwerpen (Belgium). Dept. Biology; Ecopedology

Pedologie, 1986, Vol.36(1), pp.33-43

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Verheye W.
  2. Boedt , L.
  3. Verheye , W.
  4. Vereecken , H.
  5. Orshoven , J. Van

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...