skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Software Quality Journal xóa Chủ đề: Software Quality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-based automated support for goal–use case model analysis

Nguyen, Tuong ; Grundy, John ; Almorsy, Mohamed

Software Quality Journal, 2016, Vol.24(3), pp.635-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-015-9281-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A measurement framework for assessing the maturity of requirements engineering process

Niazi, Mahmood ; Cox, Karl ; Verner, June

Software Quality Journal, 2008, Vol.16(2), pp.213-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-007-9033-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering and Process Modelling in Software Quality Management— Towards a Generic Process Metamodel

Berki, Eleni ; Georgiadou, Elli ; Holcombe, Mike

Software Quality Journal, 2004, Vol.12(3), pp.265-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1023/B:SQJO.0000034711.87241.f0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...