skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Software Inspection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evaluation of Usage-Based Reading—Conclusions after Three Experiments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Usage-Based Reading—Conclusions after Three Experiments

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes ; Olsson, Thomas ; Andersson, Carina

Empirical Software Engineering, 03/2004, Vol.9(1/2), pp.77-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:EMSE.0000013515.86806.d4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying sampling to improve software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Håkan ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2004, Vol.73(2), pp.257-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(03)00249-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expirimental comparison of usage-based and checklist-based reading

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

IEEE Transactions on Software Engineering, Aug 2003, pp.687-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2003.1223644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confidence intervals for capture–recapture estimations in software inspections

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2002, Vol.44(12), pp.683-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(02)00095-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage-based reading—an experiment to guide reviewers with use cases

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Regnell, Björn

Information and Software Technology, 2001, Vol.43(15), pp.925-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(01)00201-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Experimental Evaluation of an Experience-Based Capture-Recapture Method in Software Code Inspections

Runeson, Per ; Wohlin, Claes

Empirical Software Engineering, 1998, Vol.3(4), pp.381-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1023/A:1009728205264

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Runeson, P.
  2. Runeson, Per
  3. Thelin, T.
  4. Thelin, Thomas
  5. Wohlin, Claes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...