skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model of a Context-Aware Middleware for Mobile Workers

Moustafa, Esraa ; Rey, Gaetan ; Lavirotte, Stephane ; Tigli, Jean-Yves

Journal of Communications and Computer Engineering, March 15, 2017, Vol.5(4), p.29(16) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4236/jcc.2017.54003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspects of Assembly and Cascaded Aspects of Assembly: Logical and Temporal Properties

Ferry, Nicolas ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Rey, Gaëtan ; Riveill, Michel

International Journal of Computer Science Issues, July 2011, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1694-0784 ; E-ISSN: 1694-0784

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Common Model--The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaetan ; Do, The Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stephane ; Le Thanh, Nhan

Journal of Communications and Computer Engineering, March 15, 2017, Vol.5(4), p.44(16) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4236/jcc.2017.54004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Geographic object: Toward a new understanding of GIS Technology in Ubiquitous Computing

Zakaria, Sakyoud ; Rey, Gaëtan ; Mohamed, Eladnani ; Lavirotte, Stéphane ; Fazziki Abdelaziz, El ; Tigli, Jean-Yves

International Journal of Computer Science Issues, 2015, Vol.12(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1694-0784 ; E-ISSN: 1694-0784

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low response time context awareness through extensible parameter adaptation with ORCA

Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Rey, Gaëtan ; Hourdin, Vincent ; Ferry, Nicolas ; Vergoni, Christophe ; Riveill, Michel

Annals of Telecommunications - annales des télécommunications, June 2012, Vol.67(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4347 ; E-ISSN: 1958-9395 ; DOI: 10.1007/s12243-012-0307-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Language based On-demand Service Composition

Pop, Florin-Claudiu ; Cremene, Marcel ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Riveill, Michel ; Vaida, Mircea

International Journal of Computers, Communications and Control, 2010, pp.871-883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-9836 ; E-ISSN: 1841-9844

Toàn văn sẵn có

7
Aspect of Assembly: From Theory to Performance
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspect of Assembly: From Theory to Performance

Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Rey, Gaëtan ; Ferry, Nicolas ; Hourdin, Vincent ; Abdenneji, Sana Fathallah Ben ; Vergoni, Christophe ; Riveill, Michel

Transactions on Aspect-Oriented Software Development IX Transactions on Aspect-Oriented Software Development IX, Transactions on Aspect-Oriented Software Development IX

DOI: 10.1007/978-3-642-35551-6_2

Toàn văn sẵn có

8
Selection Using Non-symmetric Context Areas
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection Using Non-symmetric Context Areas

Lingrand, Diane ; Lavirotte, Stéphane ; Tigli, Jean-Yves

Lecture Notes in Computer Science, On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM Workshops: OTM Confederated Internationl Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 - November 4, 2005. Proceedings, pp.225-228

ISBN: 9783540297390 ; ISBN: 3540297391 ; DOI: 10.1007/11575863_40

Toàn văn sẵn có

9
Selection Using Non-symmetric Context Areas
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection Using Non-symmetric Context Areas

Lingrand, Diane ; Lavirotte, Stéphane ; Tigli, Jean-Yves; Meersman, Robert (Editor) ; Tari, Zahir (Editor) ; Herrero, Pilar (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops: OTM Confederated Internationl Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 - November 4, 2005. Proceedings, pp.225-228

ISBN: 9783540297390 ; ISBN: 3540297391 ; E-ISBN: 9783540321323 ; E-ISBN: 3540321322 ; DOI: 10.1007/11575863_40

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Book Chapters  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...