skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search‐based many‐to‐one component substitution

Desnos, Nicolas ; Huchard, Marianne ; Tremblay, Guy ; Urtado, Christelle ; Vauttier, Sylvain; Di Penta, Massimiliano ; Antoniol, Giuliano ; Harman, Mark

Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, September 2008, Vol.20(5), pp.321-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-060X ; E-ISSN: 1532-0618 ; DOI: 10.1002/smr.377

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Hierarchical Component Directories

Aboud, Nour ; Arévalo, Gabriela Beatriz ; Bendavid, Olivier ; Falleri, Jean-Rémy ; Haderer, Nicolas ; Huchard, Marianne ; Tibermacine, Chouki ; Urtado, Christelle ; Vauttier, Sylvain; Urtado, Christelle (Editor)

The Journal of Object Technology, 2019, Vol.18(1), pp.21--37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1660-1769 ; E-ISSN: 1660-1769 ; DOI: 10.5381/jot.2019.18.1.a2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated and Unanticipated Flexible Component Substitution

Desnos, Nicolas ; Huchard, Marianne ; Urtado, Christelle ; Vauttier, Sylvain ; Tremblay, Guy; Huchard, Marianne (Editor)

10th International ACM SIGSOFT Symposium on Component-Based Software Engineering, July 2007, Vol.LNCS(4608), pp.33-48

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Urtado, Christelle
  2. Vauttier, Sylvain
  3. Huchard, Marianne
  4. Desnos, Nicolas
  5. Huchard, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...