skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Computer Programming xóa Tất cả các phiên bản Software & Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for multimodal user interface design

Reeves, Leah ; Lai, Jennifer ; Larson, James ; Oviatt, Sharon ; Balaji, T ; Buisine, Stéphanie ; Collings, Penny ; Cohen, Phil ; Kraal, Ben ; Martin, Jean-Claude ; Mctear, Michael ; Raman, TV ; Stanney, Kay ; Su, Hui ; Wang, Qian

Communications of the ACM, 01 January 2004, Vol.47(1), pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/962081.962106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming current growth limits in UI development

Morse, Alan ; Reynolds, George

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLIM: the Common Lisp interface manager

Mckay, Scott

Communications of the ACM, 01 September 1991, Vol.34(9), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/114669.114675

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface: an evolving concept

Grudin, Jonathan

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible programming

Cerf, Vinton

Communications of the ACM, 01 July 2014, Vol.57(7), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2631185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

You don't know jack about shared variables or memory models

Boehm, Hans-J ; Adve, Sarita

Communications of the ACM, 01 February 2012, Vol.55(2), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2076450.2076465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering the way programmers think about new programming

Dumas, Joseph ; Parsons, Paige

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1995, Vol.38(6), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACE: building interactive graphical applications

Johnson, Jeff ; Nardi, Bonnie ; Zarmer, Craig ; Miller, James

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next generation in human-computer interaction

Soloway, Elliot ; Pryor, Amanda

Communications of the ACM, 01 April 1996, Vol.39(4), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/227210.227213

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping for tiny fingers

Rettig, Marc

Communications of the ACM, 01 April 1994, Vol.37(4), pp.21-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/175276.175288

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural development of ubiquitous interfaces

Berti, Silvia ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.63-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user developers at home

Blackwell, Alan

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.65-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015892

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Mac interface

Gentner, Don ; Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.70-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COACH: A teaching agent that learns

Selker, Ted

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, p.92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CORBA connection

Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.34-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286245

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating architectures for multithreaded object request brokers

Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286248

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-based end-user development

Repenning, Alexander ; Ioannidou, Andri

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.43-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of the decision table and tree. (program development techniques) (Technical)

Subramanian, Girish H. ; Nosek, John ; Raghunathan, Sankaran P. ; Kanitkar, Santosh S.

Communications of the ACM, Jan, 1992, Vol.35(1), p.89(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desktop agents in group-enabled products

Greif, Irene

Communications of the ACM, 01 July 1994, Vol.37(7), pp.100-105 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/176789.176800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why looking isn't always seeing: readership skills and graphical programming

Petre, Marian

Communications of the ACM, 01 June 1995, Vol.38(6), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/203241.203251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zarmer, Craig
  2. Petre, Marian
  3. Karat, John
  4. Gentner, Don
  5. Soloway, Elliot

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...