skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa Tất cả các phiên bản Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPONENT-BASED FRAMEWORKS FOR E-COMMERCE.(Technology Information)

Fingar, Peter

Communications of the ACM, Oct, 2000, Vol.43(10), p.61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to success: dynamic objects, GBB and RADARSTAT-1. (includes related article on scheduling effort)

Corkill, Daniel D.

Communications of the ACM, May, 1997, Vol.40(5), p.48(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic object technology. (software technology)(Cover Story)

Laddaga, Robert ; Veitch, James

Communications of the ACM, May, 1997, Vol.40(5), p.36(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frameworks = (components + patterns). (frameworks for object-oriented software development)

Johnson, Ralph E.

Communications of the ACM, Oct, 1997, Vol.40(10), p.39(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java object-sharing in Habanero: a new framework for collaborative tool development uses any platform that supports Java

Chabert, Annie ; Grossman, Ed ; Jackson, Larry S. ; Pietrowicz, Stephen R. ; Seguin, Chris

Communications of the ACM, June, 1998, Vol.41(6), p.69(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEGACY OBJECT MODELING SPEEDS SOFTWARE INTEGRATION

Noffsinger, W. B. ; Niedbalski, Robert ; Blanks, Michael ; Emmart, Niall

Communications of the ACM, Dec, 1998, Vol.41(12), p.80(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LESSONS LEARNED THROUGH SIX YEARS OF COMPONENT-BASED DEVELOPMENT.(Technology Information)

Sparling, Michael

Communications of the ACM, Oct, 2000, Vol.43(10), p.47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODELING WEB APPLICATION ARCHITECTURES with UML.(Unified modeling Language)(Internet/Web/Online Service Information)

Conallen, Jim

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New features for CORBA 3.0

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OO distributed programming is not distributed OO programming.(object-oriented distributed programming)(Technology Information)

Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed;

Communications of the ACM, April, 1999, Vol.42(4), p.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMLOQUENT EXPRESSION OF AWACS SOFTWARE DESIGN.(Boeing's use of the Unified Modeling Language to produce a next-generation Airborne Warning and Control System, or AWACS)

Bell, Alex E. ; Schmidt, Ryan W.

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chabert, Annie
  2. Chabert, A.
  3. Veitch, James
  4. Sparling, Michael
  5. Johnson, Ralph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...