skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Chủ đề: Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Fundamentals

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stages of Software Engineering Application

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

3
Crunch Mode
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crunch Mode

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Software Engineering

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

5
Freeze Date
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freeze Date

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

6
Gamer
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamer

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

7
Software Design
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Design

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

8
Computer Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Software

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

9
Green Book
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Book

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

10
Software Development
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Development

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

11
Alpha Test
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alpha Test

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

12
Beta Test
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beta Test

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

13
Blogware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blogware

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

14
Marketeer
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketeer

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

15
Primitive
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primitive

The American Heritage Student Science Dictionary

ISBN: 9780547857312

Toàn văn sẵn có

16
Orem
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orem

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...