skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: IEEE (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorschek, Tony xóa Chủ đề: Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation and Measurement of Software Process Improvement: A Systematic Literature Review

Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Islam, A.K.M. Moinul ; Cheng, Chow Kian ; Permadi, Rahadian Bayu ; Feldt, Robert

IEEE Transactions on Software Engineering, 2012, Vol.38(2), pp.398-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2011.26

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handshaking with Implementation Proposals: Negotiating Requirements Understanding

Fricker, Samuel ; Gorschek, Tony ; Byman, Carl ; Schmidle, Armin; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation

IEEE Software, 2010, Vol. 27(2), pp. 72-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; DOI: 10.1109/MS.2009.195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Development in Startup Companies: The Greenfield Startup Model

Giardino, Carmine ; Paternoster, Nicoló ; Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony ; Abrahamsson, Pekka

IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, Vol.42(6), pp.585-604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2015.2509970

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do we know about software development in startups?

Giardino, Carmine ; Unterkalmsteiner, Michael ; Paternoster, Nicoló ; Gorschek, Tony ; Abrahamsson, Pekka

IEEE Software, 2014, Vol.31(5), pp.28-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; ISSN: 0740-7459 ; DOI: 10.1109/MS.2014.129

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality requirements in industrial practice - an extended interview study at eleven companies

Svensson, Richard Berntsson ; Gorschek, Tony ; Regnell, Björn ; Torkar, Richard ; Shahrokni, Ali ; Feldt, Robert ; Berntsson Svensson, Richard

IEEE Transactions on Software Engineering, 2012, Vol.38(4), pp.923-935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2011.47 ; DOI: 10.1109/tse.2011.47

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Lightweight Innovation Process for Software-Intensive Product Development

Gorschek, Tony ; Fricker, Samuel ; Palm, Kenneth ; Kunsman, Steven; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation

IEEE Software, 2010, Vol. 27(1), pp. 37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; DOI: 10.1109/MS.2009.164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choosing Component Origins for Software Intensive Systems In-house, COTS, OSS or Outsourcing?: A Case Survey

Petersen, Kai ; Badampudi, Deepika ; Ali Shah, Syed Muhammad ; Wnuk, Krzysztof ; Gorschek, Tony ; Papatheocharous, Efi ; Axelsson, Jakob ; Sentilles, Séverine ; Crnkovic, Ivica ; Cicchetti, Antonio ; Shah, Syed

IEEE Transactions on Software Engineering, 2018, Vol.39(12), pp.237-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2017.2677909

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Anti-Patterns in Start-Ups

Klotins, Eriks ; Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony

IEEE Software, 2019, Vol.36(2), pp.118-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; ISSN: 0740-7459

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A progression model of software engineering goals, challenges, and practices in start-ups

Klotins, Eriks ; Unterkalmsteiner, Michael ; Chatzipetrou, Panagiota ; Gorschek, Tony ; Prikladnicki, Rafael ; Tripathi, Nirnaya ; Pompermaier, Leandro Bento ; Prikladniki, Rafael

IEEE Transactions on Software Engineering, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2019.2900213

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2012  (2)
  2. 2012đến2013  (2)
  3. 2014đến2015  (1)
  4. 2016đến2018  (2)
  5. Sau 2018  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...