skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Koehl, Patrice xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MinActionPath: maximum likelihood trajectory for large-scale structural transitions in a coarse-grained locally harmonic energy landscape

Franklin, Joel ; Koehl, Patrice ; Doniach, Sebastian ; Delarue, Marc

Nucleic acids research, July 2007, Vol.35(Web Server issue), pp.W477-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 17545201 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOMAD-Ref: visualization, deformation and refinement of macromolecular structures based on all-atom normal mode analysis

Lindahl, Erik ; Azuara, Cyril ; Koehl, Patrice ; Delarue, Marc

Nucleic Acids Research, 01 July 2006, Vol.34(Issue suppl_2), pp.W52-W56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkl082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (2)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delarue, Marc
  2. Delarue , Marc
  3. Koehl , Patrice
  4. Koehl, Patrice
  5. Delarue, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...