skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Chủ đề: Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benchmarking data warehouses

Darmont, Jérôme ; Bentayeb, Fadila ; Boussaïd, Omar; Boussaïd, Omar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1504/IJBIDM.2007.012947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benchmarking SciDB Data Import on HPC Systems

Samsi, Siddharth ; Brattain, Laura ; Arcand, William ; Bestor, David ; Bergeron, Bill ; Byun, Chansup ; Gadepally, Vijay ; Houle, Michael ; Hubbell, Matthew ; Jones, Michael ; Klein, Anna ; Michaleas, Peter ; Milechin, Lauren ; Mullen, Julie ; Prout, Andrew ; Rosa, Antonio ; Yee, Charles ; Kepner, Jeremy ; Reuther, Albert; Reuther, Albert (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 24, 2016

DOI: 10.1109/HPEC.2016.7761617

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Requirement Volatility in an Ontology-Driven Clinical LIMS Using Category Theory. International Journal of Telemedicine and Applications

Shaban-Nejad, Arash ; Ormandjieva, Olga ; Kassab, Mohamad ; Haarslev, Volker; Haarslev, Volker (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 10, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1155/2009/917826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UDP: an integral management system of embedded scripts implemented into the IMaX instrument of the Sunrise mission

Mellado, P ; Team, Imax; Team, Imax (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 25, 2008

DOI: 10.1117/12.788192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SDAMS: SPOrt Data Archiving and Management System

Nicastro, L ; Calderone, G; Calderone, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 14, 2002 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.1471862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NASA Astrophysics Data System: Architecture

Accomazzi, A ; Eichhorn, G ; Kurtz, M ; Grant, C ; Murray, S; Murray, S (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 4, 2000 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/aas:2000172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine-Grained, Language-Based Access Control for Database-Backed Applications

Zigmond, Ezra ; Chong, Stephen ; Dimoulas, Christos ; Moore, Scott; Moore, Scott (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 26, 2019

DOI: 10.22152/programming-journal.org/2020/4/3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bestor, David
 2. Kepner, Jeremy
 3. Yee, Charles
 4. Prout, Andrew
 5. Jones, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...