skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composable languages for bioinformatics: the NYoSh experiment

Manuele Simi ; Fabien Campagne

PeerJ, 01 January 2014, Vol.2, p.e241 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.241

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data.(Research Article)

Dorff, Kevin C. ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS ONE, July 23, 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compression of Structured High-Throughput Sequencing Data.(Research Article)

Campagne, Fabien ; Dorff, Kevin C. ; Chambwe, Nyasha ; Robinson, James T. ; Mesirov, Jill P.

PLoS ONE, Nov 18, 2013, Vol.8(11), p.e79871 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0079871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language workbench user interfaces for data analysis

Victoria M. Benson ; Fabien Campagne

PeerJ, 01 February 2015, Vol.3, p.e800 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Campagne, Fabien
  2. Fabien Campagne
  3. Campagne, F
  4. Simi, Manuele
  5. Dorff, Kevin C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...