skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Melin, Patricia xóa Chủ đề: Soft computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Soft Computing for Recognition Based on Biometrics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Recognition Based on Biometrics

Kacprzyk, Janusz ;Melin, Patricia ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642151101 ; ISBN: 3642151108 ; E-ISBN: 9783642151118 ; E-ISBN: 3642151116 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15111-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Recent Advances on Hybrid Approaches for Designing Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances on Hybrid Approaches for Designing Intelligent Systems

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Pedrycz, Witold ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783319051697 ; ISBN: 3319051695 ; E-ISBN: 9783319051703 ; E-ISBN: 3319051709 ; DOI: 10.1007/978-3-319-05170-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783540708117 ; ISBN: 3540708111 ; E-ISBN: 9783540708124 ; E-ISBN: 354070812X ; DOI: 10.1007/978-3-540-70812-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Melin, Patricia
  2. Pedrycz, Witold
  3. Kacprzyk, Janusz
  4. Castillo, Oscar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...