skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 213  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Soft Power xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucius Institutes and the Rise of China

Hartig, Falk

Journal of Chinese Political Science, 2012, Vol.17(1), pp.53-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954 ; E-ISSN: 1874-6357 ; DOI: 10.1007/s11366-011-9178-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria's Soft Power Sources: Between Potential and Illusion?(Report)

Ogunnubi, Olusola ; Isike, Christopher

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2018, Vol.31(1), p.49(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; DOI: 10.1007/s10767-017-9258-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy as a Tool of the Russian Soft Power Implementation

Elena F. Parubochaya ; Nikita V. Piskunov

Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 4. Istoriâ, Regionovedenie, Meždunarodnye Otnošeniâ, 01 December 2018, Vol.23(6), pp.197-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-9938 ; E-ISSN: 2312-8704 ; DOI: 10.15688/jvolsu4.2018.6.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy in an era of digital diplomacy

Adesina, Olubukola S.

Cogent Social Sciences, 01 January 2017, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-1886 ; DOI: 10.1080/23311886.2017.1297175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF FOOD IN DIPLOMACY: COMMUNICATING AND "WINNING HEARTS AND MINDS" THROUGH FOOD

Luša, Ðana ; Jakešević, Ružica

Medijske Studije = Media Studies, 2017, Vol.8(16), pp.99-119

ISSN: 18479758 ; E-ISSN: 18485030 ; DOI: 10.20901/ms.8.16.7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of Chinese public diplomacy and the rise of think tanks

Wong, Seanon

Place Branding and Public Diplomacy, Feb 2018, Vol.14(1), pp.36-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/s41254-017-0090-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia's rising regional and global profile: does size really matter?(Report)

Laksmana, Evan A.

Contemporary Southeast Asia, August, 2011, Vol.33(2), p.157(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129-797X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When public diplomacy faces trade barriers and diplomatic frictions: the case of the Korean Wave

Kim, Hun

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2018, Vol.14(4), pp.234-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/s41254-017-0076-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New public diplomacy and its effects on international level

Elena Gurgu ; Aristide Dumitru Cociuban

Journal of Economic Development, Environment and People, 01 September 2016, Vol.5(3), pp.46-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2285-3642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long Shot: The Prospects and Limitations of Sports and Celebrity Athlete Diplomacy

Park, Michael K

InMedia, 22 December 2017

E-ISSN: 2259-4728

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's New Public Diplomacy

Hall, Ian

Asian Survey, Nov/Dec 2012, Vol.52(6), pp.1089-1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2012.52.6.1089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Mode of Diplomacy in the 21st Century: Science Diplomacy

Güliz Sütçü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 01 December 2012, Vol.13(2), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-9703

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recipes for gastrodiplomacy

Rockower, Paul

Place Branding and Public Diplomacy, Aug 2012, Vol.8(3), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2012.17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional difference and cultural difference: a comparative study of a Canadian diplomacy

Yue Hu

The Journal of American-East Asian Relations, Summer-Fall, 2013, Vol.20(2-3), p.256-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-3947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Museum Diplomacy: The Singapore–France Cultural Collaboration in Perspective

Cai, Yunci

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2013, Vol.26(2), pp.127-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-012-9122-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foresight revisited: visions of twenty-first century diplomacy

Pamment, James

Place Branding and Public Diplomacy, Feb 2018, Vol.14(1), pp.47-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/s41254-017-0092-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural congruency in mediated gastrodiplomacy: a qualitative framing analysis of the U.S.–Japan Sushi Summit

Moscato, Derek

Place Branding and Public Diplomacy, Aug 2018, Vol.14(3), pp.187-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/s41254-017-0066-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi

Purtaş, Fırat

Gazi Akademik Bakış, 2013, Issue 13, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1307-9778

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital diplomacy: the internet, the battle for ideas & US foreign policy

Hallams, Ellen

CEU Political Science Journal, 2010, Issue 04, pp. 538-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-7668

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to “International Broadcasting and Public Diplomacy in the 21st Century”

Rawnsley, Gary

Media and Communication, 2016, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.17645/mac.v4i2.641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 213  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (104)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (6)
 2. 2006đến2008  (13)
 3. 2009đến2011  (23)
 4. 2012đến2015  (69)
 5. Sau 2015  (82)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (157)
 2. Czech  (12)
 3. French  (9)
 4. Russian  (8)
 5. Korean  (8)
 6. Portuguese  (6)
 7. Spanish  (6)
 8. Swedish  (4)
 9. German  (3)
 10. Turkish  (2)
 11. Ukrainian  (1)
 12. Romanian  (1)
 13. Norwegian  (1)
 14. Slovak  (1)
 15. Chinese  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peterková, Jana
 2. 中興大學
 3. Vlassis, Antonios
 4. Pamment, James
 5. Hallams, Ellen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...