skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 814  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Soft Power xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy

Sevin, Efe

Public Relations Review, November 2015, Vol.41(4), pp.562-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian public diplomacy in the 21st century: Structure, means and message

Simons, Greg

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.440-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.03.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From propaganda to public diplomacy: Assessing China's international practice and its image, 1950–2009

Chang, Tsan-Kuo ; Lin, Fen

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.450-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.04.008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital diplomacy as transmedia engagement: Aligning theories of participatory culture with international advocacy campaigns

Pamment, James

New Media & Society, October 2016, Vol.18(9), pp.2046-2062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4448 ; E-ISSN: 1461-7315 ; DOI: 10.1177/1461444815577792

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Articulating influence: Toward a research agenda for interpreting the evaluation of soft power, public diplomacy and nation brands

Pamment, James

Public Relations Review, March 2014, Vol.40(1), pp.50-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.11.019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft power and public diplomacy: The new frontier for public relations and international communication between the US and China

Servaes, Jan

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.643-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.07.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Mode of Diplomacy in the 21st Century: Science Diplomacy

Güliz Sütçü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 01 December 2012, Vol.13(2), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-9703

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Modalities of Iranian Soft Power: From Cultural Diplomacy to Soft War

Wastnidge, Edward

Politics, November 2015, Vol.35(3-4), pp.364-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1111/1467-9256.12084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Museum Diplomacy: The Singapore–France Cultural Collaboration in Perspective

Cai, Yunci

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2013, Vol.26(2), pp.127-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-012-9122-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Difference and Cultural Difference: A Comparative Study of Canadian and Chinese Cultural Diplomacy

Hu, Yue

The Journal of American-East Asian Relations, 2013, Vol.20(2-3), pp.256-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-3947 ; E-ISSN: 1876-5610 ; DOI: 10.1163/18765610-02003011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Paradigm Shift in Diplomacy: A Conceptual Model for Korea`s "New Public Diplomacy" )

Taeh Wan Kim

Korea Observer, 2012, Vol.43(4), p.527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-3919

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy

Hwajung Kim

The Korean Journal of International Studies, 2017, Vol.15(2), pp.293-326

ISSN: 2233-470X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: India does it differently

Isar, Yudhishthir Raj

International Journal of Cultural Policy, 02 November 2017, Vol.23(6), p.705-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2017.1343310

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: beyond the national interest?

Ang, Ien ; Isar, Yudhishthir Raj ; Mar, Phillip

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.365-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042474

Toàn văn không sẵn có

15
India's New Public Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's New Public Diplomacy

Hall, Ian

Asian Survey December 2012, Vol.52(6), pp.1089-1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533838X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy as a crisis communication tool

Olsson, Eva-Karin

Journal of International Communication, 01 August 2013, Vol.19(2), p.219-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1321-6597 ; E-ISSN: 2158-3471 ; DOI: 10.1080/13216597.2013.838906

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism in Current China-India Diplomacy

Scott, David

Journal of Current Chinese Affairs, December 2016, Vol.45(3), pp.139-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1026 ; E-ISSN: 1868-4874 ; DOI: 10.1177/186810261604500305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of cultures and diplomacy of states

Fokin, Vladimir Ivanovich ; Shirin, Sergey Sergeevich ; Nikolaeva, Julia Vadimovna ; Bogolubova, Natalia Mikhailovna ; Elts, Elena Eduardovna ; Baryshnikov, Vladimir Nikolaevich

Kasetsart Journal of Social Sciences, January-April 2017, Vol.38(1), pp.45-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2452-3151 ; DOI: 10.1016/j.kjss.2016.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in India's Foreign Policy

Suri, Navdeep

Strategic Analysis, 08 February 2011, Vol.35(2), p.297-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0970-0161 ; E-ISSN: 1754-0054 ; DOI: 10.1080/09700161.2011.542927

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and Soft Power

Nye, Joseph S

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.94-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716207311699

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 814  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (530)
 2. Toàn văn trực tuyến (362)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (8)
 2. 2005đến2007  (41)
 3. 2008đến2010  (117)
 4. 2011đến2014  (271)
 5. Sau 2014  (354)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (664)
 2. Korean  (35)
 3. Czech  (16)
 4. French  (14)
 5. Portuguese  (10)
 6. Russian  (10)
 7. Spanish  (9)
 8. Turkish  (7)
 9. Chinese  (7)
 10. Swedish  (5)
 11. German  (4)
 12. Lithuanian  (2)
 13. Slovak  (2)
 14. Polish  (2)
 15. Arabic  (1)
 16. Japanese  (1)
 17. Italian  (1)
 18. Bokmål, Norwegian  (1)
 19. Romanian  (1)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peterková, Jana
 2. Ding, Sheng
 3. Vlassis, Antonios
 4. Pamment, James
 5. Ogunnubi, Olusola

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...