skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology & Social History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing static facial features increases intimidation

Hehman, Eric ; Leitner, Jordan B ; Gaertner, Samuel L

Journal of Experimental Social Psychology, July 2013, Vol.49(4), pp.747-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2013.02.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluations of presidential performance: Race, prejudice, and perceptions of Americanism

Hehman, Eric ; Gaertner, Samuel L ; Dovidio, John F

Journal of Experimental Social Psychology, March 2011, Vol.47(2), pp.430-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2010.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where the division lies: Common ingroup identity moderates the cross-race facial-recognition effect

Hehman, Eric ; Mania, Eric W ; Gaertner, Samuel L

Journal of Experimental Social Psychology, 2010, Vol.46(2), pp.445-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2009.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple group membership influences face-recognition: Recall and neurological evidence

Hehman, Eric ; Stanley, Emily M ; Gaertner, Samuel L ; Simons, Robert F

Journal of Experimental Social Psychology, 2011, Vol.47(6), pp.1262-1268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2011.05.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picking teams: When dominant facial structure is preferred

Hehman, Eric ; Leitner, Jordan B ; Deegan, Matthew P ; Gaertner, Samuel L

Journal of Experimental Social Psychology, July 2015, Vol.59, pp.51-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2015.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gaertner, S.L.
  2. Gaertner, Sl
  3. Hehman, Eric
  4. Gaertner, Samuel L
  5. Hehman, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...