skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Sciences (General) xóa Chủ đề: Sociology, General xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Pluralism: Undermining or Reinforcing Religiosity?

Pollack, Detlef

Society, Apr 2016, Vol.53(2), pp.131-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9988-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evangelicalism and the Two Pluralisms

Shah, Timothy ; Forster, Greg

Society, Apr 2016, pp.142-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9990-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Axial Age

Balch, Stephen

Society, Aug 2017, Vol.54(4), pp.346-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-017-0150-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intensified Religious Pluralism and De-differentiation: the British Example

Woodhead, Linda

Society, Feb 2016, Vol.53(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-015-9984-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secular Judaism in Israel

Troen, I

Society, Apr 2016, Vol.53(2), pp.153-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9991-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sleeping Beauties of Political Science: The Case of AF Bentley

Tal, Diana ; Gordon, Avishag

Society, Aug 2017, Vol.54(4), pp.355-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-017-0152-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon

Rosenwald, Lawrence

Society, pp.662-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-0080-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grace Davie, Religion in Britain: a Persistent Paradox

Wallis, R

Society, Vol.53(6), pp.665-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-0081-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waller R. Newell: Tyrants: A History of Power, Injustice, and Terror

Morrisey, Will

Society, pp.383-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-017-0160-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...