skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Horlick, Eric xóa Tác giả/ người sáng tác: Ringel, Richard xóa Chủ đề: Societies, Medical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad ; Ruiz, Carlos ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel ; Bacha, Emile ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R ; Cameron, Duke ; Dean, Larry ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael ; Miller, D ; Moon, Marc ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl;

Journal of the American College of Cardiology, June 16, 2015, Vol.65(23), p.2556(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ringel, Richard
  2. Bolman, R Morton
  3. Horlick, Eric
  4. Miller, D Craig
  5. Zahn, Evan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...