skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa Chủ đề: Social sciences -- Human geography -- Political geography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Institutions and the State of Accountability in Africa

Ayittey, George B. N.

Social Research, 1 December 2010, Vol.77(4), pp.1183-1210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aid, Accountability, and Democracy in Africa

Mkandawire, Thandika

Social Research, 1 December 2010, Vol.77(4), pp.1149-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Groups

Plotke, David

Social Research, 1 July 2003, Vol.70(2), pp.463-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Nation, Democracy: Questioning Patriotism in the New South Africa

Maré, Gerhard

Social Research, 1 October 2005, Vol.72(3), pp.501-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism as a Totalitarian Ideology

Urban, Jan

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.775-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agreeing to Differ: African Democracy, Its Obstacles and Prospects

Friedman, Steven

Social Research, 1 October 1999, Vol.66(3), pp.825-858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In a Conversational Idiom

Ryan, Alan

Social Research, 1 October 1998, Vol.65(3), pp.473-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Michnik, Adam ; Matynia, Elzbieta

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.757-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being a Conservative in a Postcommunist Country

Król, Marcin

Social Research, 1 October 1993, Vol.60(3), pp.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Disappearing State: Poland's Three Years of Transition

Kochanowicz, Jacek

Social Research, 1 December 1993, Vol.60(4), pp.821-834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backlash

Šiklová, Jiřina ; Radzai, Ronald

Social Research, 1 December 1993, Vol.60(4), pp.737-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Solidarity of the Culpable

Šiklová, Jiřina ; Henley, Káča Poláčková

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.765-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Theory and Neocorporatist Practice

Schmitter, Philippe C.

Social Research, 1 December 1983, Vol.50(4), pp.885-928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1991  (1)
  2. 1991đến1992  (3)
  3. 1993đến1997  (3)
  4. 1998đến1999  (2)
  5. Sau 1999  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...