skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Mr. Dulles

Bell, Coral

International Journal, March 1965, Vol.20(1), pp.90-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070206502000109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Carter to Reagan

Bell, Coral

Foreign Affairs, 1 January 1984, Vol.63(3), pp.490-510

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20042269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Timor, Kosovo, Norms and Sovereignty

Bell, Coral

AQ: Australian Quarterly, 1 February 2000, Vol.72(1), pp.12-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14433605 ; DOI: 10.2307/20637875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-Makers and Crises

Bell, Coral

International Journal, June 1984, Vol.39(2), pp.324-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070208403900206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Anguish

Bell, Coral

International Journal, September 1968, Vol.23(3), pp.471-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070206802300311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Russia Should Join NATO: From Containment to Concert

Bell, Coral

The National Interest, 1 December 1990, Issue, pp.37-47

ISSN: 08849382 ; E-ISSN: 19381573

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing to Survive

Bell, Coral

The National Interest, 1 December 1985, Issue, pp.36-45

ISSN: 08849382 ; E-ISSN: 19381573

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawke in Office: Towards Bipartisanship in Australian Foreign Policy?

Bell, Coral

The World Today, 1 February 1984, Vol.40(2), pp.65-72

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South East Asia and the Powers

Bell, Coral

The World Today, 1 April 1965, Vol.21(4), pp.137-150

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia and the American Alliance

Bell, Coral

The World Today, 1 July 1963, Vol.19(7), pp.302-310

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1964  (1)
  2. 1964đến1964  (1)
  3. 1965đến1967  (1)
  4. 1968đến1984  (4)
  5. Sau 1984  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...