skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Samuel, Herbert

The Economic Journal, 1 September 1905, Vol.15(59), pp.317-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297 ; DOI: 10.2307/2221392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration

Dustmann, Christian ; Hatton, Tim ; Preston, Ian

Economic Journal, November 2005, Vol.115(507), pp.F297-F299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2005.01036.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Inter‐Regional Mobility in the UK, 1982–2000*

Hatton, Timothy J. ; Tani, Massimiliano

Economic Journal, November 2005, Vol.115(507), pp.F342-F358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2005.01039.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pareto-improving immigration in an economy with equilibrium unemployment

Ortega, Javier

The Economic Journal, Jan 2000, Vol.110(460), pp.92-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Aspects of American Immigration

Mears, Eliot G.

The Economic Journal, 1 September 1923, Vol.33(131), pp.332-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297 ; DOI: 10.2307/2223034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Consequences of 'Brain Drain' of the Best and Brightest: Microeconomic Evidence from Five Countries

Gibson, John ; Mckenzie, David

Economic Journal, 2012, Vol.122(560), p.339(39) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2012.02498.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth Rates and Border Crossings: Latin American Migration to the US, Canada, Spain and the UK*

Hanson, Gordon H. ; Mcintosh, Craig

Economic Journal, June 2012, Vol.122(561), pp.707-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2012.02509.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The drivers of international migration to the UK: A panel‐based Bayesian model averaging approach*

Mitchell, James ; Pain, Nigel ; Riley, Rebecca

Economic Journal, December 2011, Vol.121(557), pp.1398-1444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2011.02459.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language proficiency and labour market performance of immigrants in the UK

Dustmann, Christian ; Fabbri, Francesca

The Economic Journal, Jul 2003, Vol.113(489), p.695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Asylum: What Happened and Why?

Hatton, Timothy J.

The Economic Journal, 1 February 2009, Vol.119(535), pp.F183-F213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Performance of Immigrants in the United Kingdom: Evidence from the GHS

Bell, Brian D.

Economic Journal, March 1997, Vol.107(441), pp.333-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.0013-0133.1997.161.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1930  (1)
  2. 1930đến1996  (1)
  3. 1997đến1999  (1)
  4. 2000đến2003  (2)
  5. Sau 2003  (6)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...