skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Chủ đề: Social aspects xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEYOND THE GUILD: LAWYER ORGANIZATIONS AND LAW MAKING

Levin, Leslie C. ; Mather, Lynn

Washington University Global Studies Law Review, 2019, Vol.18(3), p.589(75)

ISSN: 1546-6981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The auto-technocrats; Buttonwood

The Economist, July 27, 2019, Vol.432(9153), p.62(US)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garcia, Francisco
  2. Mather, Lynn
  3. Levin, Leslie C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...