skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Chủ đề: Social aspects xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seriousness and women’s roller derby gender organization and ambivalence

Breeze Maddie

Palgrave Macmillan; 2015 - (796.21082)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The��interrelationship��of��leisure��and��play�� ��play��as��leisure ��leisure��as��play

Stebbins Robert A

Palgrave Macmillan; 2015 - (306.4/812)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Running across Europe The Rise and Size of One of the Largest Sport Markets

Palgrave Macmillan; 2015 - (613.7/172094)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stebbins Robert A
  2. Breeze Maddie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...