skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nationalities Papers xóa Chủ đề: Social Sciences (General) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Gorenburg, Dmitry ; Laruelle, Marlène ; Waterbury, Myra A ; Protsyk, Oleh ; Ciscel, Matthew H ; Weeks, Theodore R ; Culic, Irina ; Murer, Jeffrey Stevenson ; Amyot, Grant

Nationalities Papers, 01 November 2009, Vol.37(6), pp.953-972 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990903246922

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of ethnicity and nationhood in Germany, Russia, and Turkey

Gorenburg, Dmitry ; Stroschein, Sherrill ; Tezcür, Güneş Murat ; Aktürk, Şener

Nationalities Papers, 03 September 2014, Vol.42(5), pp.890-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.924915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorenburg, Dmitry
  2. Protsyk, Oleh
  3. Stroschein, Sherrill
  4. Amyot, Grant
  5. Tezcür, Günes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...