skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Sciences (General) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'The cows of Nongoloza': youth, crime and amalaita gangs in Durban, 1900-1936

La Hausse, Paul

Journal of Southern African Studies, 01 March 1990, Vol.16(1), pp.79-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7070 ; E-ISSN: 1465-3893 ; DOI: 10.1080/03057079008708225

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. La Hausse, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...