skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Struggle for Leadership Recognition: The AIIB, Reactive Chinese Assertiveness, and Regional Order+

Åberg, John

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Dec 2016, Vol.2(3), pp.1125-1171 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Åberg, J.H.S.
  2. Åberg, John H.S.
  3. Åberg, John
  4. John H.S. Åberg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...