skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa Chủ đề: Social Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju

Halilović, Muamer

Kom: časopis za religijske nauke, 2015, Vol.IV(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-6396 ; E-ISSN: 2334-8046

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorijska konceptualizacija kolektivnih sjećanja u sociologiji i srodnim društvenim znanostima

Benčić, Andriana

Društvena istraživanja - Časopis za opća društvena pitanja, 2016, Vol.25(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1330-0288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Benčić, Andriana
  2. Bencic, A
  3. Halilović, Muamer
  4. Benčić, A.
  5. Bencic, Andriana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...