skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 18.224  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Social Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Importance of Minority Rights for the European Union in the EU Accession Process of Kosovo.

Haumesser-Savio, Valentin; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

2
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

ISBN0-521-84229-8;ISBN0-521-60317-X;ISBN1-107-16335-8;ISBN0-511-26493-3;ISBN0-511-26565-4;ISBN0-511-31737-9;ISBN0-511-48923-4;ISBN1-280-74969-5;ISBN0-511-26336-8;ISBN0-511-26417-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in majoritarian institutions

Roust, Kevin; Kiewiet, Roderick (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9780542274404 ; ISBN: 054227440X

Toàn văn không sẵn có

4
Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity
Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity

ISBN0-521-84314-6;ISBN0-521-60394-3;ISBN1-107-14058-7;ISBN0-511-17071-8;ISBN0-511-08065-4;ISBN0-511-29786-6;ISBN0-511-49022-4;ISBN1-280-43142-3;ISBN0-511-19619-9;ISBN0-511-07989-3

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights: A Caste Study of Croatia and the National Minority Croatian Serbs

Zizmond, Helena; Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU, Turkey and the Kurds: The Turkish Discussion on Minority Rights

Hamrén, Ellinor; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Toàn văn sẵn có

7
Beyond Compliance: Recognition, Solidarity and Minority Rights in Post-Accession Estonia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Compliance: Recognition, Solidarity and Minority Rights in Post-Accession Estonia

Sjöstedt, Roxanna

Nationalism and Ethnic Politics, 04/03/2018, Vol.24(2), pp.158-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13537113.2018.1457830

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Failed Slovak Referendum on “Family”: Voters’ Apathy and Minority Rights in Central Europe

Smrek, Michal

Baltic Worlds, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2000-2955 ; ISSN: 2000-2955

Toàn văn sẵn có

9
Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania

Kiss, Tamás ;Székely, István Gergő ;Toró, Tibor ;Bárdi, Nándor ;Horváth, István;; Uberoi, Varun (Editor) ; Meer, Nasar (Editor) ; Modood, Tariq (Editor) ; Kiss, Tamás (Editor) ; Székely, István Gergő (Editor) ; Toró, Tibor (Editor) ; Bárdi, Nándor (Editor) ; Horváth, István (Editor)

Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series

ISBN: 9783319788920 ; ISBN: 3319788922 ; E-ISBN: 9783319788937 ; E-ISBN: 3319788930 ; DOI: 10.1007/978-3-319-78893-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of Indigenous Peoples' Traditional Lands and Exploitation of Natural Resources: The Inter-American Court of Human Rights' Safeguards

Fuentes, Alejandro

International Journal on Minority and Group Rights, August 2017, Vol.24(3), pp.229-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02403006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in Macedonia: - The Right to Use a Minority Language

Zuta, Jehona; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Senator Daniel Ken Inouye's speaking on minority rights in the United States, 1963-1973

Davis, Barry Craig

DOI: 10.25549/USCTHESES-C36-956377

Toàn văn sẵn có

13
The ‘Regional and National Context’ under the ASEAN Human Rights Declaration and its Implications for Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘Regional and National Context’ under the ASEAN Human Rights Declaration and its Implications for Minority Rights

Fisher, David

DOI: 10.2139/ssrn.3076435

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Społeczność Romów w Polsce

Szymańczak, Jolanta

Analizy BAS, 2011, Issue 1, pp.1-8

ISSN: 1899-1114 ; E-ISSN: 1899-1114

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Speed Matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Rights Legislation

Parkhouse, Anna; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

"The European Union and the Politicization of Europe", Lisbon, Portugal, 26-27 September 2014, 2014

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Speed Matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Rights Legislation

Parkhouse, Anna

"The European Union and the Politicization of Europe", Lisbon, Portugal, 26-27 September 2014

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural jurisprudence: A study of the legal recognition of cultural minority rights in France and Germany

Maier, Silvia

DOI: 10.25549/USCTHESES-C36-840343

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalna kritika koncepta manjinskih prava

Majetić, Filip

Migracijske i etničke teme, 2010, Issue 1, pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dvadeset godina zaštite nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Lacović, Tomislav ; Tatalović, Siniša

Migracijske i etničke teme, 2011, Issue 3, pp.375-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Thinking Ethnic Minority, Resource Rights and the Struggle for Social Justice in Nigeria

Popoola, Rosemary O

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2015, Vol.8(2), pp.60-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 18.224  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.021)
 2. Toàn văn trực tuyến (10.650)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2.289)
 2. 2007đến2009  (3.021)
 3. 2010đến2012  (4.425)
 4. 2013đến2016  (5.568)
 5. Sau 2016  (2.921)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18.135)
 2. German  (63)
 3. Swedish  (52)
 4. French  (35)
 5. Spanish  (27)
 6. Chinese  (16)
 7. Portuguese  (11)
 8. Polish  (9)
 9. Croatian  (7)
 10. Czech  (6)
 11. Norwegian  (5)
 12. Japanese  (5)
 13. Serbian  (4)
 14. Slavic (Other)  (4)
 15. Danish  (3)
 16. Hungarian  (2)
 17. Turkish  (2)
 18. Latvian  (1)
 19. Arabic  (1)
 20. Russian  (1)
 21. Romanian  (1)
 22. Dutch  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Höglund, Kristine
 2. World Bank
 3. Kinnvall, Catarina
 4. Modood, Tariq
 5. Pringle, Keith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...