skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Serafini, Frank xóa Chủ đề: Social Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Workshop 2.0: Children's Literature in the Digital Age

Serafini, Frank ; Youngs, Suzette

The Reading Teacher, Feb 2013, Vol.66(5), p.401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Serafini, Frank
  2. Youngs, S
  3. Youngs, Suzette
  4. Serafini, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...