skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Löffler, Maarten xóa Chủ đề: Social Network xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-based routing in social networks: Membership dimension and the small-world phenomenon

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Theoretical Computer Science, 25 November 2013, Vol.514, pp.96-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; E-ISSN: 1879-2294 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2013.04.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strash, Darren
  2. Löffler, Maarten
  3. Loffler, M
  4. Goodrich, M.T.
  5. Löffler, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...