skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Social Mobility xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity and the alignment of incentives

Ivanov, Asen

Journal of Mathematical Economics, August 2014, Vol.53, pp.16-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4068 ; DOI: 10.1016/j.jmateco.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A glimpse through the veil of ignorance: Equality of opportunity and support for redistribution

Krawczyk, Michał

Journal of Public Economics, 2010, Vol.94(1), pp.131-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2009.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ivanov, A
  2. Krawczyk, M
  3. Krawczyk, Michał
  4. Ivanov, Asen
  5. Krawczyk, M.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...