skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Chủ đề: Social Media xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Gamer Experience and Virtual World Behaviour

Chesney, Thomas ; Chuah, Swee - Hoon ; Hoffmann, Robert ; Hui, Wendy ; Larner, Jeremy

Interacting with Computers, 2014, Vol. 26(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwt024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Should Organizations Adapt to Youth Civic Engagement in Social Media? A Lead User Approach

Brandtzaeg, Petter Bae ; Haugstveit, Ida Maria ; Lüders, Marika ; Følstad, Asbjørn

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(5), pp.664-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwv041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shuffling Services: Current Trends in Interacting with Digital Music

Liikkanen, Lassi A ; Åman, Pirkka

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(3), pp.352-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwv004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hui, Wendy
  2. Liikkanen, Lassi A
  3. Hoffmann, R.
  4. Liikkanen, Lassi
  5. Larner, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...