skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Social Identification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borders of violence - boundaries of identity: demarcating the Eritrean nation-state

Tronvoll, Kjetil

Ethnic and Racial Studies, 01 January 1999, Vol.22(6), p.1037-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/014198799329233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, region and nation: Valencian identity and the Spanish nation-state

Archilés, Ferran ; Martí, Manuel

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2001, Vol.24(5), p.779-797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120063972

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'home' in homeland: gender, national space, and Inkatha's politics of ethnicity

Waetjen, Thembisa

Ethnic and Racial Studies, 01 January 1999, Vol.22(4), p.653-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/014198799329332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The East European Gypsies in the imperial age

Barany, Zoltan

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2001, Vol.24(1), p.50-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/014198701750052497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, assimilation and nation in plural Suriname

St-Hilaire, Aonghas

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2001, Vol.24(6), p.998-1019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120077940

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The many sources of identity: an example of changing affiliations in rural Jammu and Kashmir

Rao, Aparna

Ethnic and Racial Studies, 01 January 1999, Vol.22(1), p.56-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/014198799329594

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racialization: the genealogy and critique of a concept

Barot, Rohit ; Bird, John

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2001, Vol.24(4), p.601-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120049806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Waetjen, Thembisa
  2. Bird, J
  3. Martí, Manuel
  4. Barany, Zoltan
  5. Tronvoll, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...