skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Chủ đề: Social Change xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States

Wang, Bing ; Christensen, Tom

Administration & Society, July 2017, Vol.49(6), pp.852-881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-3997 ; E-ISSN: 1552-3039 ; DOI: 10.1177/0095399715587522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, B.
  2. Christensen, T.
  3. Wang, Bing
  4. Christensen, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...