skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Natoalm xóa Chủ đề: SoalLf&Ctom xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matriarchy, Motherhood, Myth and the Negotiation of (Gender) Identity in Modern Basque Cinema

Terreros, Gorka

Bulletin of Hispanic Studies, 2017, Vol.94(7), pp.731-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14753839 ; E-ISSN: 14783398 ; DOI: 10.3828/bhs.2017.45

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Terreros, Gorka

theo chủ đề:

  1. to
  2. othrhoo
  3. yth
  4. 21tCtry
  5. Norm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...