skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mokhtari, Mounir xóa Chủ đề: Smart Space Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability centered approach in smart space management

Kadouche, Rachid ; Abdulrazak, Bessam ; Giroux, Sylvain ; Mokhtari, Mounir

IJSH - International journal of smart home, April 2009, Vol.3(2), pp.13-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-4094

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giroux, S.
  2. Abdulrazak, B.
  3. Mokhtari, Mounir
  4. Mokhtari, M.
  5. Giroux, Sylvain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...