skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Smallpox xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance and control measures during smallpox outbreaks

Kerrod, Emma ; Geddes, Alasdair M ; Regan, Martyn ; Leach, Steve

Emerging infectious diseases, February 2005, Vol.11(2), pp.291-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; PMID: 15752449 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steve Leach
  2. Leach, S
  3. Geddes, Am
  4. Martyn Regan
  5. Leach, Steve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...