skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Skills xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Geography of Inequality: Difference and Determinants of Wage and Income Inequality across US Metros

Florida, Richard ; Mellander, Charlotta

Regional Studies, 02 January 2016, Vol.50(1), pp.79-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2014.884275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing Clusters as Dynamic and Path-Dependent Pools of Skills

Kasabov, Edward ; Sundaram, Usha

Regional Studies, 01 September 2016, Vol.50(9), pp.1520-1536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2015.1037826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...