skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Computer And Information Sciences xóa Chủ đề: Skepu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SkePU 2: Flexible and Type-Safe Skeleton Programming for Heterogeneous Parallel Systems

Ernstsson, August ; Li, Lu ; Kessler, Christoph

International Journal of Parallel Programming, 2018, Vol.46(1), pp.62-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-017-0490-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Containers and Skeleton Programming for GPU-Based Systems

Dastgeer, Usman ; Kessler, Christoph

International Journal of Parallel Programming, 2016, Vol.44(3), pp.506-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-015-0357-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...