skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, S. xóa Chủ đề: Sjogren'S Syndrome xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of sarcoidosis associated with Sjögren's syndrome

Akiyama, Y ; Suzuki, T ; Tanaka, M ; Katagiri, T ; Ishibashi, T ; Imai, F ; Ohno, S ; Doi, Y

Arerugi = [Allergy], October 1992, Vol.41(10), pp.1500-6

ISSN: 0021-4884 ; PMID: 1482299 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of maternal subclinical Sjögren's syndrome associated with congenital heart block

Imai, F ; Suzuki, T ; Katagiri, T ; Ohno, S ; Tanaka, M ; Dohi, Y

Japanese journal of medicine, 1991, Vol.30(1), pp.39-42

ISSN: 0021-5120 ; PMID: 1865576 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfasalazine therapy for hypergammaglobulinemia in patients with Sjögren's syndrome

Imai, F ; Suzuki, T ; Ishibashi, T ; Ohno, S ; Tanaka, M ; Dohi, Y

Arerugi = [Allergy], January 1994, Vol.43(1), pp.68-70

ISSN: 0021-4884 ; PMID: 7908513 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Imai, F
  2. Ohno, S
  3. Ohno
  4. Tanaka, M.
  5. Suzuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...