skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sistemas E - Learning xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseño de sistemas de e-learning para el soporte de nuevas técnicas de enseñanza

Fardoun, Habib Moussa ; Montero Simarro, Francisco ; López Jaquero, Victor Manuel

Avances en Sistemas e Informática, 2009, Vol.6(3), pp.181-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0056

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...