skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: DataCite xóa Chủ đề: Simulation And Modelling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sirepo: An Open Source Platform for Portable Reproducible Simulations

Robert Nagler ; Paul Moeller ; David Bruhwiler

DOI: 10.6084/m9.figshare.4688566.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4688566

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sirepo: An Open Source Platform for Portable Reproducible Simulations

Robert Nagler ; Paul Moeller ; David Bruhwiler

DOI: 10.6084/m9.figshare.4688566

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open OnDemand: Access Clusters, Gateways and Interactive Apps

OH-TECH Consortium

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7069691

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open OnDemand: Access Clusters, Gateways and Interactive Apps

OH-TECH Consortium

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7069691.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7069691

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Robert Nagler
  2. Paul Moeller
  3. David Bruhwiler
  4. OH-TECH Consortium

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...