skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Chủ đề: Silicon Carbide xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of precipitation hardening in SiC whisker-reinforced 6061 aluminium alloy

Badini, C. ; Marino, F. ; Tomasi, A.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(23), pp.6279-6287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02387805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptation of the DCB test for determining fracture toughness of brazed joints in ceramic materials

Moorhead, A. ; Becher, P.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(9), pp.3297-3303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01161195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion bonding of ceramics

Akselsen, O.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(3), pp.569-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00554019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SiC matrix composites containing transition metal boride particulates internally synthesised by carbothermal reaction

Tani, T. ; Wada, S.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(13), pp.3526-3532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00557141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The minimum volume fraction of SiC reinforcement required for strength improvement of an Al-Cu based composite

Qin, S. ; Gupta, M.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(20), pp.5223-5227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEM study of the recovery process of cyclically deformed MgO single crystals

Majumdar, B. ; Burns, S.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(4), pp.1157-1162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01233104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of double-ageing on mechanical properties of Mg-6Zn reinforced with SiC particulates

Chaudhury, P. ; Rack, H. ; Mikucki, B.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(9), pp.2343-2347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01130179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of melt, solidification and heat-treatment processing parameters on the properties of Al-Si-Mg/SiC(p) composites

Samuel, A. ; Liu, H. ; Samuel, F.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(24), pp.6785-6798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356432

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of oxidized SiC-Si 3 N 4 in molten aluminium

Johnston, M. ; Little, J.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(12), pp.5284-5290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00580162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of magnesium additions on the structure and properties of Al-7 Si-10 SiC p composites

Sukumaran, K. ; Pillai, S. ; Pillai, R. ; Kelukutty, V. ; Pai, B. ; Satyanarayana, K. ; Ravikumar, K.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(6), pp.1469-1472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00375250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle incorporation by melt stirring for the production of metal-matrix composites

Hanumanth, G. ; Irons, G.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(9), pp.2459-2465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01151680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extrusion and mechanical properties of mixed powder and spray co-deposited Al 2014/SiC metal matrix composites

Carvalho, M. ; Marcelo, T. ; Carvalhinhos, H. ; Sellars, C.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(8), pp.2101-2109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01117923

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of elastic and anelastic properties of reaction-formed silicon carbide-based materials

Wolfenden, A. ; Rynn, P. ; Singh, M.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(21), pp.5502-5507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351565

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic fatigue-crack propagation in a silicon carbide whisker-reinforced alumina composite: role of load ratio

Dauskardt, R. ; Dalgleish, B. ; Yao, D. ; Ritchie, R. ; Becher, P.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(12), pp.3258-3266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00354244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-temperature materials — a general review

Meetham, G.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(4), pp.853-860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00576759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustic microscopy of ceramic-fibre composites

Lawrence, C. ; Briggs, G. ; Scruby, C. ; Davies, J.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(13), pp.3635-3644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01159847

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SiC whiskers-aluminium 6061 composite: microstructure and mechanical characteristic anisotropy

Badini, C.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(5), pp.2607-2614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00638066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition and microhardness of SiC from the Si 2 Cl 6 -C 3 H 8 -H 2 -Ar system

Motojima, Seiji ; Iwamori, Noriyuki ; Hattori, Tatsuhiko ; Kurosawa, Kazuyoshi

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(4), pp.1363-1367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553276

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of particulate: fibre ratio on the properties of short-fibre/particulate hybrid MMC produced by preform infiltration

Friend, C. ; Horsfall, I. ; Burrows, C.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(1), pp.225-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00576056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fibre coating process for advanced metal-matrix composites

Ward-Close, C. ; Partridge, P.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4315-4323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chung, D.D.L.
  2. Horibe, S
  3. Lavernia, E
  4. Rack, H
  5. Laird, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...