skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Silicon xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional silicon phosphide: low effective mass and direct band gap for future devices applications.(Electronic Materials)

Kansara, Shivam ; Bhuyan, Prabal Dev ; Sonvane, Yogesh ; Gupta, Sanjeev K.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(18), p.11878(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03753-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of interactions between silicon and coated graphite for application to photovoltaic silicon processing.(Electronic Materials)(Report)

Huguet, C. ; Dechamp, C. ; Camel, D. ; Drevet, B. ; Eustathopoulos, N.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(17), p.11546(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03720-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bhuyan, Prabal Dev
  2. Huguet, C
  3. Drevet, B.
  4. Bhuyan, PD
  5. Eustathopoulos, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...