skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Erneuerbare Energie xóa Chủ đề: Shifting Energy Demand xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an Expandable Illuminated Ring to Build an Actuated Ring Chart

Daniel, Maxime ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Proceedings of the Twelfth International Conference on tangible, embedded, and embodied interaction, 18 March 2018, pp.140-147

ISBN: 9781450355681 ; ISBN: 1450355684 ; DOI: 10.1145/3173225.3173294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riviere, Guillaume
  2. Daniel, M.
  3. Rivière, Guillaume
  4. Couture, N.
  5. Rivière, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...