skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa Chủ đề: Sexual Harassment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Country report on non-discrimination Romania 2016.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report on non-discrimination Romania 2016.

Iordache, Romanița Elena; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-47017-2 ; DOI: 10.2838/025250

Toàn văn sẵn có

2
Country report on non-discrimination Romania 2018.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report on non-discrimination Romania 2018.

Iordache, Romanița; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-84855-1 ; DOI: 10.2838/329782

Toàn văn sẵn có

3
Country report non-discrimination United Kingdom 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report non-discrimination United Kingdom 2017.

Vickers, Lucy ; Mccolgan, Aileen; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-68848-5 ; DOI: 10.2838/494949

Toàn văn sẵn có

4
Country report non-discrimination United Kingdom 2018.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report non-discrimination United Kingdom 2018.

Vickers, Lucy ; Mccolgan, Aileen; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-85558-0 ; DOI: 10.2838/92888

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...